Mr. Rumesh Nelumdeniya

Mr. Rumesh Nelumdeniya           BPharm (Hons) (USJP)             Lecturer (Probationary) / Acting HOD                                              Profile

Amila abayasekara1

Ms. AM Abeysekera (On study leave) B. Pharm  (SJP)                             Lecturer (Probationary)               Profile

 Prathibja Desaman

Ms. PK Desman (On study leave)
BSc (Hons) Pharmacy (Colombo)
Lecturer (Probationary)     
Profile 

 Ms. BLC Samanmali

Ms. BLC Samanmali
BSc (Hons) Pharmacy(Colombo)
Lecturer (Probationary)              
Profile

 Ms. S.U Kankanamge


Ms. S.U Kankanamge
BPharm (Hons) (USJP)
Lecturer (Probationary) / Coordinator                                    
Profile

 Ms. N.A. Sanjeewani

Ms. N.A. Sanjeewani
BPharm (Peradeniya)
Lecturer (Probationary)                   Profile