නිළ වෙබි අඩවිය ත්‍රෛභාෂා කිරීම

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය නිළ වෙබි අඩවිය ත්‍රෛභාෂාකරනය කිරීම මාර්තු මස 01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීම තුලින් මහජනයා වෙත තොරතුරු සැපයිමෙි ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම මෙම වැඩ සටහනේ මූඛ්‍ය පරමාර්ථය වේ.

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මෙහෙයවීම මත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *