නීති පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු…

ජෙනරාල්  ශ්‍රීමත් ජෝන් ‍කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨය කෙඩෙට් නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නීති නිලධාරීන් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ආධාර වන පරිදි නීති අධ්‍යාපනය සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව 2011 වසරේ දී ශිෂ්‍යයින් 22 දෙනෙක් බඳවා ගැනීමෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

වර්තමානයේ දී පීඨය ශිෂ්‍යයින් 200ක් සඳහා පහසුකම් සපයයි. ඔවුන් කෙඩෙට් නිලධාරීන්, ගාස්තු අය කරන ස්වේඡා බලකායේ කෙඩෙට් නිලධාරීන්  සහ දෛනික ශිෂ්‍යයින් වේ.

උපාධි අපේක්ෂක සහ පශ්චාත්-උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහන් පිරිනමන මෙම පීඨය නවීන විෂය මාලාවක් සමඟ ගතික අධ්‍යයන අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. නීති අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ජාතික, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම්වල තරඟකාරී නීති විද්‍යාල අතරින් ඉතාම උසස් මට්ටමේ ප්‍රමුඛ නීති අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට අඛණ්ඩව පිළිගනු ලැබීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලය කැපවී සිටී.

දැක්ම

සන්නද්ධ හමුදාවලට, රාජ්‍ය අංශයට සහ සමස්ත සමාජයට නීති අංශයෙන් සේවය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන හා වෘත්තීය අංශවලින් සුදුසුකම්ලත් කැපී පෙනෙන උපාධිධාරීන් සහ පශ්චාත් උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමට ඇති අද්විතීය හැකියාව සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් නීති පීඨයක් බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

 අධ්‍යයන හා වෘත්තීය වශයෙන් ඉහළ සුදුසුකම්ලත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින නීති අධ්‍යයනාංශය යටතේ නිසි මඟපෙන්වීම ලද සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන උපාධිධාරීන් හා පශ්චාත්-උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම සඳහා උසස් ගුණාත්මක පර්යේෂණ නිරාවරණයක් ඇති ශිෂ්‍ය කේන්‍ද්‍රීය අධ්‍යාපන අත්දැකීමක් ලබා දීම සහතික කිරීම.

නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

2010 වසරේ දී පිහිටුවන ලද නීති පීඨය මඟින් නීති උපාධිය සහ වෙනත් පශ්චාත්- උපාධි පිරිනමනු ලැබේ. කෙඩෙට් නිලධාරීන් සහ හමුදා නොවන ශිෂ්‍යයින් නීති ක්ෂේත්‍රය තුළ අධ්‍යයන හා වෘත්තීය වශයෙන් සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා පුහුණු කිරීම වැඩසටහනේ පරමාර්ථය වේ.

අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානි

ඩබ්ලිව්. එස්. විජේසිංහ මහතා, නීතිවේදී උපාධිය, නීතිපති උපාධිය, නීතිඥ, ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ පශ්චාත්-උපාධි ඩිප්ලෝමාව, Com. SW ඩිප්ලෝමා, CTHE

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

ඩබ්ලිව්. එම්. අමරදාස මහතා, ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර), නීතිවේදී (කොළඹ), නීතිපති (කොළඹ), නීතිඥ

කථිකාචාර්යවරු (පරිවාස)

එම්.ආර්.අයි.කේ. මුණසිංහ මහත්මිය – නීතිවේදී (ගෞරව), නීතිඥ

ආර්.බී.ඩබ්ලිව්.එම්.එච්. රත්නමලල – නීතිවේදී (ගෞරව) (කොළඹ), නීතිපති (කොළඹ), නීතිපති (මිනෙසෝටා), නීතිඥ

ජේ.ඒ.ඩී. ජයකොඩි මහත්මිය – නීතිවේදී (කොළඹ), නීතිඥ, දිවුරුම් කොමසාරිස්, සමාගම් ලේකම් හා ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්

කේ.ඩබ්ලිව්. එච්. එම්. ආර්. එස්. ඩී. ඇල්කඩුව මහත්මිය, නීතිවේදී (ගෞරව) (කොළඹ), ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ පශ්චාත්-උපාධි ඩිප්ලෝමාව (ගෞරව), AATSL අවසාන විභාගය සමත්

එම්. පී. සී. විජේසූරිය මහත්මිය – නීතිවේදී (ගෞරව), නීතිඥ, නීතිපති උපාධි වැඩසටහන (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨය) හදාරමින් සිටී.

ජී.වී.ඒ.ඒ.ටී. ගජදීර මෙනෙවිය –  නීතිවේදී (ගෞරව) (කොළඹ), නීති (ගෞරව) සමඟ කළමනාකරණ විද්‍යාවේදී, ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ලන්ඩන් පාසැල, ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයනීතිඥ, ආයතනික නීති පිළිබඳ පශ්චාත් නීතිඥ ඩිප්ලෝමාව

ඩබ්ලිව්.ඒ.බී.ඩී. වික්‍රමසිංහ මහත්මිය – නීතිවේදී (ගෞරව), නීතිපති උපාධි වැඩසටහන (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨය) හදාරමින් සිටී.

 නීතිවේදී උපාධි වැඩසටහන

ආරක්ෂක අධ්‍යයන හා උපායමාර්ගික අධ්‍යයන පීඨය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ගෝලීය ප්‍රවේශයක් ඇති ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාලයක් වන ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ ආරක්ෂක අධ්‍යයනය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලා පිරිනමන එකම විශ්වවිද්‍යාලය වේ. (එක්සත් රාජධානියේ) පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙක් වන අපි, නවීන ආරක්ෂක කළමනාකරණ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා කෙඩෙට් නිලධාරීන්ව දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණු කිරීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ප්‍රමිති පවත්වා ගෙන යන අතර සිය රටටමයි කවදත්යන්න සඳහා කැප වූ යුධ, නාවික හා ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් බිහි කිරීමට දායක වීම පිළිබඳව සාඩම්බර වෙමු.

ආරක්ෂක විද්‍යාලයක් ලෙස 1981 වසරේ දී පිහිටුවන ලද, කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රය තුළ විෂයන් රාශියක් හරහා ප්‍රායෝගික පර්යේෂණ සමඟ අධ්‍යයන හා වෘත්තීය වැඩසටහන් හරහා ඉහළ මට්ටමේ ගුණාත්මක ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් සහතික කිරීමේ අද්විතීය මෙහෙවර සමඟ 1986 වසරේ දී විශ්වවිද්‍යාලයක තත්ත්වයට උසස් කරන ලදී. ඉංජිනේරු, නීති, කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ තොරතුරු තාක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍රවලින් සිය උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු හැදෑරීමට අපේක්ෂා කරන සිවිල් ශිෂ්‍යයින් සඳහා ද විශ්වවිද්‍යාලය සිය දොරටු විවර කර ඇත. වර්තමානය වන විට කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය කෙඩෙට් නිලධාරීන්, නිලධාරීන් සහ සිවිල් පුද්ගලයන් සඳහා ප්‍රථම උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි මට්ටම්වල උපාධි පාඨමාලා පිරිනමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අග නගරයෙන් කිලෝමීටර 12ක් දුරින් රත්මලාන නගරයේ පිහිටි විශ්වවිද්‍යාලය දර්ශනීය වැවකින් සුන්දරත්වය ලබන අක්කර 48ක පමණ භූමි භාගයක ව්‍යාප්තව ඇත. විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ පුරාතන සෞන්දර්යයේ නොකිලිටි සෞන්දර්ය සුරැකීම සඳහා එහි ස්වභාවික පරිසරය හා අද්විතීය වෘක්ෂලතාදිය ඉතා සුපරික්ෂාකාරීව නඩත්තු කරනු ලැබේ. පීඨය ආරක්ෂක අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය සහ උපාය මාර්ගික අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය යන අධ්‍යයනාංශ දෙකෙන් සමන්විතය. උපායමාර්ගික අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය ආරක්ෂාව ආශ්‍රිත පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා වග කියන අතර ආරක්ෂක අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය කෙඩෙට් නිලධාරීන්ගේ විනය, හමුදා පුහුණුව සහ පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වගකීම දරයි.

ආරක්ෂක අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය ගැමුණු, ගජබා, විජයබා, පැරකුම් සහ මහසෙන් යන බලඝන පහකින් සමන්විතය. සෑම බලඝනයක්ම විවිධ බඳවා ගැනීම් සඳහා වූ කෙඩෙට් නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත අතර අණ හා පාලනය සඳහා බලඇණි කීපයකට බෙදා ඇත. බලඝන අණ දෙන නිලධාරියා මුළු බලඝනයේ වගකීම දරන අතර භට බලඇණි ඒවායේ අණ දෙන නිලධාරියාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න නීති පීඨ වෙබ් අඩවියට >>