2017 වර්ෂයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයෙහි 2017 වර්ෂයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය මාර්තු මස 16 වන දින පශ්චාත් උපාධි පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයෙහි විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු, ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) බ්‍රිගේඩියර් ඉඳුනිල් රණසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (අධ්‍යයන) ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨාධිපති බ්‍රිගේඩියර් උපාලි රාජපක්ෂ ඇතුළු පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, සේවා හා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් නවක සිසුන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වි සිටියහ.

පිළිගැනීමේ කථාව කරමින්, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) බ්‍රිගේඩියර් ඉඳුනිල් රණසිංහ මහතා ආචාර්ය පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් පිළිගනිමින්, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනයෙහි වැදගත්කම අවධාරණය කරනු ලැබිය.

2017 වර්ෂයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයෙහි විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු මහතා විසින් පවත්වනු ලැබිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *