කුලපති අද්මිරාල් දයා සඳගිරි, RSP, VSV, USP, rcds, psc,
විද්‍යාපති (DS), FIMgt(එ.රා.), MNI(ලන්ඩන්), MRIN(ලන්ඩන්), සාම විනිසුරු (දිවයිනටම)
කළමනාකරණ මණ්ඩලය
විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය, ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද පහත සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් සිදු කෙරේ.
සභාපති
ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය  කපිල වෛද්‍යරත්න මයා
සාමාජිකයන්
අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ආර්.එම්.එස්. සරත් කුමාර මයා
ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වයිස් අද්මිරාල් ආර්.සී. විජේගුණරත්න WV RWP සහ bar RSP VSV USP ndc psn විද්‍යාපති (ආරක්ෂක සහ ක්‍රමෝපාය අධ්‍යයන) විද්‍යාවේදී (ගෞරව) (යුධ අධ්‍යයන)
යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් එන්. යු. එම්. එම්. ඩබ්. සේනානායක RWP RSP USP psc
නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් ටී.ජේ.එල් සින්නයියා WWV, RWP, RSP**, USP, ctf-ndu, psc
ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාෂල් කේ.වී.බී ජයම්පති WWV RWP RSP (3 bars) MSc (International Relations), fndu, qfi
උපකුලපති, කොආවි රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ USP Psc
විද්‍යාපති (ආරක්ෂක අධ්‍යයන) කළමනාකරණ, MMaritimePol (ඕස්.), CPS පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා, CR පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා, AFNI(ලන්ඩන්), සාමවිනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)
UGC නියෝජිත මහාචාර්ය පී.එස්.එම්. ගුණරත්න ආචාර්ය උපාධිය (මූල්‍ය), සුකුබා විශ්වවිදයාලය (ජපානය), විද්‍යාවේදී (මූල්‍ය) සුකුබා විශ්වවිද්‍යාලය (ජපානය), ව්‍යාපාර පරිපාලනපති (කොළඹ), විද්‍යාවේදී (ගෞරව) ව්‍යාපාර පරිපාලනය (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර), උපසභාපති – විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
භාණ්ඩාගාර නියෝජිත ඩී.ඒ.පී. අබේසේකර මයා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් – විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, මහා භාණ්ඩාගාරය
ලේකම් ලේඛකාධිකාරි, කොආවි
 
Captain (G) BMKK Basnayake RWP RSP & Bar USP psc, MSc (DS) Mgt, MDS, BSc (DS) MechEng, MIM (SL)