1. ලබා දී ඇති උපාධි වැඩසටහන්

 

  ගෙවීමේ පදනම මත උපාධි වැඩසටහන්

 1. විද්‍යාවේදී වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී ඖෂධවේදය උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී භෞතික චිකිත්සා උපාධිය
 4. විද්‍යාවේදී විකිරණවේද උපාධිය
 5. විද්‍යාවේදී හෙද උපාධිය

 

  නොගෙවන පදනම මත උපාධි වැඩසටහන්

 1. විද්‍යාවේදී හෙද උපාධිය

 

2. මූලික අවශ්‍යතා

 

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් විය යුතුය
 • අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18 – 24 අතර විය යුතුය
 • උස අඩි 04 අඟල් 10ට ( 4’10 “) නොඅඩු විය යුතුය
 • විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබීම හා පහත දැක්වෙන මූලික අවශ්‍යතා සපුරා තිබීම

                        –          ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ජීව විද්‍යා හෝ ගණිත විෂය ධාරාවලින් ඕනෑම විෂයන් තුනක් (03) සමත් වීම සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

          සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සමත් වීම

 

          අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අවම වශයෙන්  ‘C’ ශ්‍රේණියක් ලබා සිටිම

 • හෝ

       ලන්ඩන් උසස් පෙළින් (Cambridge හෝ Edexcel ) සමාන සුදුසුකම් හෝ වෙනත් සමාන මට්ටමේ විදේශීය විභාගවලින් සුදුසුකම් ලබා තිබීම 

 • හෝ

          වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයකින් සමාන සුදුසුකම් ලබා තිබීම.

 

 • පහත සඳහන් අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම:
 • අයදුම්කරුවන් විද්‍යාවේදී වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාව, විද්‍යාවේදී ඖෂධවේදය උපාධි හැදෑරීමට අ.පො.ස. (උ.පෙ.) විභාගයේදී රසායන විද්‍යාව සඳහා සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් හෝ ඉන් ඉහළ සාමාර්ථයක්ද විද්‍යාවේදී භෞතවිකිත්සාව සහ විද්‍යාවේදී විකිරණවේදය උපාධි හැදෑරීමට භෞතික විද්‍යාව සඳහා අ.පො.ස. (උ.පෙ.) විභාගයේදී භෞතික විද්‍යාව සඳහා සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් හෝ ඉන් ඉහළ සාමාර්ථයක්ද ලබා සිටිය යුතුය.

 

වෙනත් අවශ්‍යතා

 • උසස් පාසල් ඩිප්ලෝමා සමග ඉල්ලුම් කරන අයදුම්කරුවන් SAT හා TOFEL විභාග සදහා අවම ලකුණු 550ක් හෝ IELTS සදහා අවම ලකුණු 6.5ක් ලබා සිටිය යුතුය.
 • “වෙනත් යම් විදේශීය විභාගයක් හෝ වෙනත් යම් රටක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගවලින් සමාන සුදුසුකම්” යන ප්‍රවර්ගය යටතේ අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ අ.පො.ස. (උ./පෙ.) විභාගයට සමාන වෙනත් යම් විදේශීය විභාගයකදී අදාළ අවම සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වලංගුකරණය ලබා ගත යුතුය. තවද ඔහු/ඇය විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලද රටෙහි පිළිගත් විශ්වවිදයාලයකින්/ අභ්‍යාස ආයතනයකින්/ උසස් අධ්‍යාපනික ආයතනවලින් අදාළ සුදුසුකම් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ/ අභ්‍යාස ආයතනයේ/ උසස් අධ්‍යාපනික ආයතනයේ ප්‍රථම උපාධියක් ලබා දෙන උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යයන පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ප්‍රමාණවත් බව සහතික කරමින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය.

 

3. පාඨමාලා ගාස්තු

උපාධි වැඩසටහන

සම්පූර්ණ ගෙවීම

වාරික පදනම
(වාරික වශයෙන්)

විද්‍යාවේදී වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා උපාධිය

රු. 700,000/-

රු. 300,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී  භෞතික චිකිත්සා උපාධිය

රු. 700,000/-

රු. 300,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී ඖෂධවේද උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී විකිරණවේද උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී හෙද උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

 

 

දෛනික ශිෂ්‍යයන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය යෝජනා ක්‍රමය


 

1. පිරිනමන ලද උපාධි වැඩසටහන් හා පීඨ

 

 • ඉංජිනේරු පීඨය
 1. විද්‍යාවේදී ගගනයාත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී ගුවන් යානා නඩත්තු ඉංජිනේරු උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු උපාධිය
 4. විද්‍යාවේදී සිවිල් ඉංජිනේරු උපාධිය
 5. විද්‍යාවේදී විදුලි සහ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය
 6. විද්‍යාවේදී විදයුත් සහ විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු උපාධිය
 7. විද්‍යාවේදී සාගර ඉංජිනේරු උපාධිය
 8. විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
 9. විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රවිද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය
 10. විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය
 11. විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධිය

 

 • නීති පීඨය
 1. නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

 

 • කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය
 1. විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය

 

2. මූලික අවශ්‍යතා

 

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් විය යුතුය
 • අයදුම්කරුවන් නීතිවේදී උපාධිය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 17ට නොඅඩු සහ 30ට නොවැඩි විය යුතු අතර හා අනෙකුත් උපාධි සඳහා වයස අවුරුදු 17ත් 24ත් අතර විය යුතුය.
 • නීතිවේදී උපාධිය සඳහා අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේදී සිංහල/දෙමළ ‍හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අවම වශයෙන් සම්මාන සාමාර්ථයක් (C) ලබා තිබීම.
 • අනෙකුත් උපාධි සදහා අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක් (C) හෝ ලන්ඩන් උසස් පෙළ හෝ ඒ හා සමාන වෙනත් විදේශීය විභාගයකදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක් (C) හෝ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණියක් ලබා තිබීම.
 • අදාළ විෂය ධාරාවෙන් අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් අවම වශයෙන් සාමාන්‍ය සාමාර්ථ (S) තුනක් ලබා තිබීම හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබීම හෝ ලන්ඩන් උසස් පෙළ (Cambridge හෝ Edexcel) හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාන මට්ටමේ විදේශීය විභාගයකින් සමාන සුදුසුකම් ලබා තිබීම.

 

වෙනත් අවශ්‍යතා

 • උසස් පාසල් ඩිප්ලෝමා සමග ඉල්ලුම් කරන අයදුම්කරුවන් SAT හා TOFEL විභාග සදහා අවම ලකුණු 550ක් හෝ IELTS සදහා අවම ලකුණු 6.5ක් ලබා සිටිය යුතුය.
 • “වෙනත් යම් විදේශීය විභාගයක් හෝ වෙනත් යම් රටක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගවලින් සමාන සුදුසුකම්” යන ප්‍රවර්ගය යටතේ අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ අ.පො.ස. (උ./පෙ.) විභාගයට සමාන වෙනත් යම් විදේශීය විභාගයකදී අදාළ අවම සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වලංගුකරණය ලබා ගත යුතුය. තවද ඔහු/ඇය විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලද රටෙහි පිළිගත් විශ්වවිදයාලයකින්/ අභ්‍යාස ආයතනයකින්/ උසස් අධ්‍යාපනික ආයතනවලින් අදාළ සුදුසුකම් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ/ අභ්‍යාස ආයතනයේ/ උසස් අධ්‍යාපනික ආයතනයේ ප්‍රථම උපාධියක් ලබා දෙන උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යයන පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ප්‍රමාණවත් බව සහතික කරමින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය.
 • පහත සඳහන් අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම:
 • විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධිය – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ (රසායන විද‍්‍යාව, භෞතික විද‍්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය) ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 • නීති උපාධිය (LLB) – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේදී පහත සඳහන් විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

ගිණුම්කරණය, භූගෝල විද‍්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, රසායන විද්‍යාව, සිංහල/ දෙමළ, ජර්මානු, පාලි, අරාබි, බුද්ධාගම, නාට්‍ය හා රංග කලාව, හින්දු ආගම, ගණිතය/ සංයුක්ත ගණිතය, දේශපාලන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි (විෂය අංකය 73), ජපන්, සංස්කෘත, කෘෂි තාක්ෂණය, චීන, ග්‍රීක, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, කෘෂිකාර්මික විද‍්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, භෞතික විද‍්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, ලතින්, ක්‍රිස්තියානි ආගම, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, ප්‍රංශ, ග්‍රීක හා රෝම ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ඉස්ලාම් ආගම සහ ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය.

 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපාධිය – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ඕනෑම අංශ‍යක ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම සහ, විශ්වවිද‍්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ (රසායන විද‍්‍යාව, භෞතික විද‍්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය, වැඩිදුර ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය) ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද‍්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ හා ජීව විද්‍යා අංශ‍යේ  ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම හෝ වාණිජ අංශයෙන් (ගණකාධිකරණ, ආර්ථික විද්‍යාව හා සංඛ්‍යා ලේඛනය) විෂයයන් තුන (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද‍්‍යාලප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණ උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ, ජීව විද්‍යා අංශ‍යේ හෝ වාණිජ අංශයේ ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ඕනෑම අංශයක ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

3. පාඨමාලා ගාස්තු

උපාධි වැඩසටහන

සම්පූර්ණ ගෙවීම

වාරික පදනම
(වාරික වශයෙන්)

විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධිය

රු. 1,600,000/-

රු. 600,000/-

රු. 500,000/-

රු. 500,000/-

නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

රු. 850,000/-

රු. 300,000/-

රු. 300,000/-

රු. 250,000/-

විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය

රු. 800,000/-

රු. 300,000/-

රු. 300,000/-

රු. 200,000/-

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධිය

 

රු. 500,000/-

රු. 300,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

රු. 200,000/-

විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණ උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 300,000/-

රු. 150,000/-

රු. 150,000/-

විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය

රු. 600,000/-

රු. 300,000/-

රු. 150,000/-

රු. 150,000/-

 

 

දෛනික ශිෂ්‍යයන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය යෝජනා ක්‍රමය


1. පිරිනමන උපාධි වැඩසටහන්

 

නිර්මිත පරිසර හා අවකාශ විද‍්‍යා පීඨය

 1. වාස්තුවිද්‍යාවේදී උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී නිර්මිත පරිසර හා අවකාශ විද්‍යා ගෞරව උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී නිර්මිත පරිසරය උපාධිය
 4. විද්‍යාවේදී ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ ගෞරව උපාධිය
 5. විද්‍යාවේදී මැනුම් විද්‍යා ගෞරව උපාධිය

 

2. මූලික අවශ්‍යතා

වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය – වසර පහකි,

නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය – වසර හතරකි,

නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය – වසර තුනකි

 

ඇතුළත් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අයදුම්කරුවන් පහත සඳහන් පරිදි අනුමත විෂයන් තුනට ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා තිබිය යුතු ය.

අයදුම්කරුවෙකු අවම වශයෙන් පහත සඳහන් විෂයන්වලින් එකක්වත් හදාරා තිබිය යුතුය:

ජීව විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය, කලා, භූගෝල විද්‍යාව සහ අනෙකුත් විෂය/ විෂයයන් පහත සඳහන් ලැයිස්තු‍‍වෙන්;

ගිණුම්කරණය, හින්දි, අරාබි, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය, ඉතිහාසය, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය, චීන, ජපන්, ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ටාචාරය, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග, ගණිතය, පාලි, ඉංග්‍රීසි, සංස්කෘත, ප්‍රංශ, සිංහල, ජර්මන්, දෙමළ, ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ආර්ථික විද්‍යාව.

ඊට අමතරව අයදුම්කරු පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ යුතුය;

අවම වශයෙන් අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයෙන් ගණිතය I හෝ II විෂයට (C) සම්මාන සාමාර්ථයක් හෝ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිතයට (S) සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් c) කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලබන “අවකාශ සංජානනය ඇගයීම” සමත් වීම

 

ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය (වසර හතරකි)

ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාවක් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට, අයදුම්කරුවන් අනුමත විෂය තුනම සඳහා ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා තිබිය යුතුය.

අයදුම්කරුවකු අවම වශයෙන් පහත සඳහන් ලැයිස්තුවෙන් එක් විෂයක්;

සංයුක්ත ගණිතය, උසස් ගණිතය සහ පහත සඳහන් ලැයිස්තු‍‍වෙන් අනෙකුත් විෂය/ විෂයයන්;
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ඊට අමතරව, අයදුම්කරුවන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පහත දැක්වෙන අවශ‍්‍යතා සපුරා තිබිය යුතුය

අ. අවම වශයෙන් ගණිතය I හෝ II සඳහා (C) සාමාර්ථයක්

ආ. අවම වශයෙන් විද්‍යාව I හෝ II සඳහා (S) සාමාර්ථයක්

ඇ. අවම වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා (C) සාමාර්ථයක්

අයදුම්කරුවන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර සමග අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ මුල් සහතිකයේ නිසි පරිදි සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙය ඉදිරිපත් කිරීමට අසමත් වීම ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වනු ඇත.


මැනුම් විද්‍යා ගෞරව උපාධිය (වසර හතරකි)

මැනුම් විද්‍යා උපාධිය සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අයදුම්කරුවෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයෙන් භෞතික විද්‍යාවට, සංයුක්ත ගණිතයට හා වෙනත් ඕනෑම විෂයකට අවම වශයෙන් ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා සිටිය යුතුය.

 

පාඨමාලා ගාස්තු

 

උපාධි වැඩසටහන

සම්පූර්ණ ගෙවීම

වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය

රු. 1,900,000/-

විද්‍යාවේදී නිර්මිත පරිසරය ගෞරව උපාධිය

රු. 1,500,000/-

විද්‍යාවේදී නිර්මිත පරිසරය උපාධිය

රු. 1,125,000/-

විද්‍යාවේදී ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ ගෞරව උපාධිය

රු. 1,500,000/-

විද්‍යාවේදී මැනුම් විද්‍යා ගෞරව උපාධිය

රු. 1,500,000/-