1. පිරිනමන ලද උපාධි වැඩසටහන් හා පීඨ

 

 • වෛද්‍ය පීඨය
 1. වෛද්‍ය හා ශල්‍ය වෛද්‍යවේදී උපාධිය (MBBS)

 

 • ඉංජිනේරු පීඨය
 1. විද්‍යාවේදී ගගනයාත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී ගුවන් යානා නඩත්තු ඉංජිනේරු උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු උපාධිය
 4. විද්‍යාවේදී සිවිල් ඉංජිනේරු උපාධිය
 5. විද්‍යාවේදී විදුලි සහ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය
 6. විද්‍යාවේදී විදයුත් සහ විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු උපාධිය
 7. විද්‍යාවේදී සාගර ඉංජිනේරු උපාධිය
 8. විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
 9. විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රවිද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය
 10. විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය
 11. විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධිය

 

 • නීති පීඨය
 1. නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

 

 • කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය
 1. විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය උපාධිය
 2. විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය
 3. විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය

 

 

 

2. මූලික අවශ්‍යතා

 

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් විය යුතුය
 • අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18කට නොඅඩු හා අවුරුදු 22කට නොවැඩි විය යුතුය. 
 • විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සහ පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරා තිබීම. :

          සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයෙන් සමත් වීම.

          නීතිවේදී උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී සිංහල / දෙමළ සහ ඉංග්‍රිසි යන භාෂා සඳහා අවම වශයෙන් සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් තිබීම.

–         වෙනත් උපාධි වැඩසටහන් සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් තිබීම.

 • අවිවාහක විය යුතුය        
 • පහත සඳහන් අවම කායික තත්ත්ව සපුරා තිබීම:

 

 

පිරිමි

කාන්තා

උස

යුධ හමුදාව

5’6”

5’3”

නාවික හමුදාව  

5’6”

5’3”

ගුවන් හමුදාව

5’6”

5’4”

බර

යුධ හමුදාව

50 kg

නාවික හමුදාව

50 kg

41 kg

ගුවන් හමුදාව

17 < BMI < 26

17 < BMI < 25

පපුව

 

32” (නුපුළුල්)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • පහත සඳහන් අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම:

 

 • වෛද්‍ය හා ශල්‍ය වෛද්‍යවේදී උපාධිය ( MBBS) – වසර 5

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ජීව විද්‍යා අංශ‍යේ  (ජීව විද‍්‍යාව, රසායන විද්‍යාව හා භෞතික විද්‍යාව) ඕනෑම විෂයන් තුනක් (3) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද‍්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධිය – වසර 4 ½

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ (රසායන විද‍්‍යාව, භෞතික විද‍්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය) ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • නීති උපාධිය (LLB) – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේදී පහත සඳහන් විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

“ගිණුම්කරණය, භූගෝල විද‍්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, රසායන විද්‍යාව, සිංහල/ දෙමළ, ජර්මානු, පාලි, අරාබි, බුද්ධාගම, නාට්‍ය හා රංග කලාව, හින්දු ආගම, ගණිතය/ සංයුක්ත ගණිතය, දේශපාලන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි (විෂය අංකය 73), ජපන්, සංස්කෘත, කෘෂි තාක්ෂණය, චීන, ග්‍රීක, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, කෘෂිකාර්මික විද‍්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, භෞතික විද‍්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, ලතින්, ක්‍රිස්තියානි ආගම, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, ප්‍රංශ, ග්‍රීක හා රෝම ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ඉස්ලාම් ආගම සහ ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය.”

 

 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපාධිය – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ඕනෑම අංශ‍යක ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම සහ, විශ්වවිද‍්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය – වසර 4

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ (රසායන විද‍්‍යාව, භෞතික විද‍්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය, වැඩිදුර ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය) ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද‍්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ හා ජීව විද්‍යා අංශ‍යේ  ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම හෝ වාණිජ අංශයෙන් (ගණකාධිකරණ, ආර්ථික විද්‍යාව හා සංඛ්‍යා ලේඛනය) විෂයයන් තුන (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද‍්‍යාලප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණ උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිත අංශ‍යේ, ජීව විද්‍යා අංශ‍යේ හෝ වාණිජ අංශයේ ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (03) සමත් වීම, සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 • විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය – වසර 3

ප්‍රවර්තන වසර හෝ ඊට වහාම පෙර වසර තුළ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ඕනෑම අංශයක ඕනෑම විෂයයන් තුනක් (3) සමත් වීම හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම (YES).

 

 

 

නිර්මිත පරිසරය හා අවකාශ විද‍්‍යා පීඨය

 1. වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය
 2. නිර්මිත පරිසරය හා අවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය.
 3. නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය
 4. ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
 5. මැනුම් විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

2. මූලික අවශ්‍යතා

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් විය යුතුය.
 • අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18කට නොඅඩු හා අවුරුදු 22කට නොවැඩි විය යුතුය.
 • විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සහ පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරා තිබීම:

          සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයෙන් සමත් වීම.

        නීතිවේදී උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී සිංහල/ දෙමළ සහ ඉංග්‍රිසි යන භාෂා සඳහා සම්මාන (C) සාමාර්ථ ලබා තිබීම.

–         වෙනත් උපාධි වැඩසටහන් සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම.

 • අවිවාහක වීම
 • පහත සඳහන් අවම කායික තත්ත්ව සපුරාලීම:

 

 

පිරිමි

ගැහැණු

උස

යුධ හමුදාව

5’6”

5’3”

නාවික හමුදාව

5’6”

5’3”

ගුවන් හමුදාව

5’6”

5’4”

බර

යුධ හමුදාව

50 kg

නාවික හමුදාව

50 kg

41 kg

ගුවන් හමුදාව

17 < BMI < 26

17 < BMI < 25

පපුව

 

32” (නුපුළුල්)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • පහත සඳහන් අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම

 

වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය – වසර පහකි

නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය – වසර හතරකි

නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය – වසර තුනකි

ඇතුළත් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අයදුම්කරුවන් පහත සඳහන් පරිදි අනුමත විෂයන් තුනට ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා තිබිය යුතු ය.

අයදුම්කරුවෙකු අවම වශයෙන් පහත සඳහන් විෂයන්වලින් එකක්වත් හදාරා තිබිය යුතුය:

ජීව විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය, කලා, භූගෝල විද්‍යාව සහ අනෙකුත් විෂය/ විෂයයන් පහත සඳහන් ලැයිස්තු‍‍වෙන්;

ගිණුම්කරණය, හින්දි, අරාබි, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය, ඉතිහාසය, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය, චීන, ජපන්, ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ටාචාරය, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග, ගණිතය, පාලි, ඉංග්‍රීසි, සංස්කෘත, ප්‍රංශ, සිංහල, ජර්මන්, දෙමළ, ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ආර්ථික විද්‍යාව.

ඊට අමතරව අයදුම්කරු පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ යුතුය;

අවම වශයෙන් අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයෙන් ගණිතය I හෝ II විෂයට (C) සම්මාන සාමාර්ථයක් හෝ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ගණිතයට (S) සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් c) කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලබන “අවකාශ සංජානනය ඇගයීම” සමත් වීම

ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය (වසර හතරකි)

ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාවක් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට, අයදුම්කරුවන් අනුමත විෂය තුනම සඳහා ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා තිබිය යුතුය.

අයදුම්කරුවකු අවම වශයෙන් පහත සඳහන් ලැයිස්තුවෙන් එක් විෂයක්;
සංයුක්ත ගණිතය, උසස් ගණිතය සහ පහත සඳහන් ලැයිස්තු‍‍වෙන් අනෙකුත් විෂය/ විෂයයන්;
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 

ඊට අමතරව, අයදුම්කරුවන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පහත දැක්වෙන අවශ‍්‍යතා සපුරා තිබිය යුතුය

               අ. අවම වශයෙන් ගණිතය I හෝ II සඳහා (C) සාමාර්ථයක්
ආ. අවම වශයෙන් විද්‍යාව I හෝ II සඳහා (S) සාමාර්ථයක්
ඇ. අවම වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා (C) සාමාර්ථයක්

අයදුම්කරුවන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර සමග අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ මුල් සහතිකයේ නිසි පරිදි සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙය ඉදිරිපත් කිරීමට අසමත් වීම ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වනු ඇත.

 

මැනුම් විද්‍යා ගෞරව උපාධිය (වසර හතරකි)

මැනුම් විද්‍යා උපාධිය සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අයදුම්කරුවෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයෙන් භෞතික විද්‍යාවට, සංයුක්ත ගණිතයට හා වෙනත් ඕනෑම විෂයකට අවම වශයෙන් ‘S’ ශ්‍රේණි ලබා සිටිය යුතුය.


 

ජාතියට සේවය කරන්න; ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනාවට එක් වීමට තීරණය කරන්න:

අ.   ස්වේච්ඡා සංචිතයේ වෘත්තිකයෙක් ලෙස.
ආ.   ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ අධිකාරිලත් නිලධාරියකු ලෙස.

         1. ශිෂ්‍ය භට ප්‍රවේශය.
         2. සෘජු ප්‍රවේශය.

අයදුම් කිරීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න!