ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතාව පිලිබඳව දැනුවත් වීමට මෙම වැඩමුළුව හා ඔබත් සම්බන්ධවන්න

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතාව පිලිබඳව දැනුවත් වීමට මෙම වැඩමුළුව හා ඔබත් සම්බන්ධවන්න

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතාව පිලිබඳ මධ්‍යස්ථානය  (CGEE) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාව හා සම්බන්ධ විවිධ කාරණා පිළිබඳ ඉගෙන ගැනීමටසාකච්ඡා කිරීමට හා අදහස් ප්‍ර‍කාශ කිරීමට මෙම වැඩමුළුව හා ඔබත් සම්බන්දවන්න.

2021.11.09 ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාර දී 

පෙරවරු  9.00 – 11.00  

පෙරවරු 11.30 – පස්වරු 1.30 

පැවැත්වේ.

තොරතුරු දැනගැනීම සදහා විමසන්න: +940710219468