Intake 35

 

       NRE 3899 Lt WPSA Weerawardena NRE 3900 Lt DS Sayakkara  NRE 3901 Lt WS Dilshan  NRE4020 SLT MMHCB Karunarathna

 

WPSA Weerawardana

SVC NO: NRE 3899

RANK: Lt

DS Sayakkara

SVC NO:NRE 3900

RANK: Lt

WS Dilshan

SVC NO: NRE 3901

RANK: Lt

HMHCB Karunarathne

SVC NO:NRE 4020

RANK: SLt

   NRE4074 SLT SARABD Bandara  NRE4075 SLT TLGR Silva  5355 SUO AN Dodangoda  5366 OC HASV Hapuaarachchi

 

SARABD Bandara

SVC NO:NRE 4074

RANK:SLt

TLGR Silva

SVC NO:NRE 4075

RANK:Mid

AN Dodangoda

SVC NO: 5355

RANK:SUO

HASV Hapuarachchi

SVC NO: 5366

RANK:O/C

 

 5369 OC MGM Dilshan

 5372 OC FP Steinwall

 

 

MGM Dilshan

SVC NO: 5369

RANK:O/C

FP Steinwall

SVC NO: 5372

RANK:O/C

M/ENG/18/0011/MR