සාදරයෙන් පිළිගනිමු

කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ වැඩසටහන යටතේ පිහිටුවන ලදී. එය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යයනාංශය, සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ භාෂා අධ්‍යයනාංශය යන අධ්‍යයනාංශ තුනකින් සමන්විත වේ.

කළමනාකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යයනාංශය කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය සහ කළමනාකරණය හා තාක්ෂණික විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය ලෙස උපාධි වැඩසටහන් දෙකක් පිරිනමයි. සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සමාජ විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය පිරිනමයි. ආචාර්ය එම්. එම්. ජයවර්ධන මහතා වර්තමානයේ දී පීඨයේ පීඨාධිපති‍ ලෙස සේවය කරයි. මේ වන විට පීඨයට බඳවා ගැනීම් තුනක් සිදු කර ඇති අතර උපාධි අපේක්ෂකයින් සහ පශ්චාත්-උපාධි ශිෂ්‍යයින් 200කට වඩා වැඩි පිරිසක් වෙති. උපාධි අපෙක්ෂක ශිෂ්‍යයින් වැඩි පිරිසක් කෙඩෙට් නිලධාරීන් ලෙස අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරත වන අතර ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් දෛනික ශිෂ්‍ය උපාධි වැඩසටහන යටතේ අධ්‍යයන කටයුතු හදාරයි. පීඨයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයින් 26 දෙනෙකි. ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය ‍දිවයිනේ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාල අතරින් ප්‍රමුඛයෙක් බවට පත්  කිරීම සඳහා පීඨය විශාල දායකත්වයක් දක්වා ඇත.

උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහන්

සමාජ විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

සමාජ විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය 2011 වසරේ දී හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම නව උපාධි වැඩසටහන මඟින් සමාජ විද්‍යා උපාධි අපේක්ෂකයින් ඔවුන්ගේ උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කළ විට මුහුණ දෙන රැකියා නියුක්තිය ආශ්‍රිත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සෙවීමට අපේක්ෂිතය. උපාධියේ නම මෙන්ම විෂයමාලාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ඇති වෙනස් කිරීම් උපාධි අපේක්ෂකයින්ට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල විධායකයින්/කළමනාකරුවන් ලෙස රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා සුදසුකම් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සිදු කර ඇත. උපාධිධාරීන් රැකියා හිමිකර ගත් පසුව ඔවුන්ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා උපකාර වන අවශ්‍ය දැනුම හා නිපුණතා ලබා දීම සඳහා අදාළ විෂයන් හා කර්මාන්ත පුහුණුව විෂය මාලාවට ඇතුළත් කරන ලදී. 

 කළමනාකරණය හා තාක්ෂණික විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

කෙඩෙට් නිලධාරීන් සහ දෛනික ශිෂ්‍යයින් සඳහා කළමනාකරණය හා තාක්ෂණික විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය පිරිනමයි. කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික ව්‍යවහාර යන දෙකම පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇතිව කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ හැකියාව ඇති විධායක ධූර සඳහා තෝරා ගන්නා ඉහළ කාර්යශූරත්වයක් ඇති උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ඉලක්කය වේ. වැඩසටහනේ කාලසීමාව වසර 3ක් වන අතර ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පවත්වනු ලැබේ. 

 කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධි වැඩසටහන 2011 වසරේ දී ආරම්භ කරන ලදී. සැපයුම් දාම කළමනාකරණය, ප්‍රවාහන කළමනාකරණය සහ ගිණුම්කරණය යන විශේෂීකරණ ක්ෂේත්‍ර තුන යටතේ කෙඩෙට් නිලධාරීන් සහ සිවිල් උපාධි අපේක්ෂකයින් යන කණ්ඩායම් දෙක සඳහාම වැඩසටහන සකස් කර ඇත. වැඩසටහනේ කාලසීමාව වසර 3ක් වන අතර ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පවත්වනු ලැබේ. 

 කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

හමුදා සහ සිවිල් ශිෂ්‍යයින් සඳහා සකස් කළ විශේෂ පාඨමාලාවක් වන ප්‍රවාහනය, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය සහ ගිණුම්කරණය යන ධාරා තුන යටතේ පිරිනමනු ලබන මෙම පාඨමාලාව කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩිදුර දැනුමක් හා නිපුණතා සහ බරපතළ යුධ තත්ත්වයකදී වඩාත්ම වැදගත් කාර්ය සම්පාදන ගැටලුවලදී නායකත්වය ලබා දීම හා කළමනාකරණය සම්බන්ධ නිපුණතා ලබා දීම ඉලක්ක කර ගත් එකකි. සිවිල් ශිෂ්‍යයින්ට සාර්ථකත්වය සඳහා කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණ පිළිබඳ නිපුණතා ලබා දෙනු ඇත.

කාල සීමාව: වසර 3කි

කවුරුන් සඳහා ද: කෙඩෙට් නිලධාරීන් සහ දෛනික ශිෂ්‍යයින්

කළමනාකරණය හා තාක්ෂණික විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

හමුදා ශිෂ්‍යයින්ට ත්‍රිවිධ හමුදාවල අණ දෙන නිලධාරීන් ලෙස සේවය කිරීමට සහ සිවිල් ශිෂ්‍යයන්ට තාක්ෂණික අංශවල නිපුණතා සහිත කළමනාකරුවන් ලෙස කර්මාන්තයට නායකත්වය ලබා දීමට අවශ්‍ය හැකියාව ලබා දීම සඳහා සකස් කළ විශේෂ පාඨමාලාවකි.

කාලසීමාව: වසර 3කි

කවුරුන් සඳහා ද: දෛනික ශිෂ්‍යයින් සහ කෙඩෙට් නිලධාරීන්

වැඩසටහන්

උපාධි වැඩසටහන: සමාජ විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය

කාල සීමාව: වසර 3කි

ඉගැන්වීමේ මාධ්‍ය: ඉංග්‍රීසි

උපාධි වැඩසටහනේ ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල:

සමාජ විද්‍යා උපාධි වැඩසටහන සාර්ථකව අවසාන කරන ශිෂ්‍යයින් පහත දැක්වෙන හැකියාවන් ලබා ගනු ඇත:

  • ඔවුන් ජීවත්වන පරිසරයේ, රටේ, කලාපයේ හා සමස්තයක් ලෙස ලෝකයේ ඇති සමාජ-ආර්ථික ගැටලු හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලික දැනුම භාවිතා කිරීම.
  • සමාජ-ආර්ථික ගැටලු නැවත අර්ථ කථනය කිරීමේ දී වෙනත් ශික්ෂණවල ආධාරය ඇතිව ඔවුන් විසින් ලබා ගත් විශ්ලේෂණාත්මක මෙවලම් භාවිත කිරීම සහ ඔවුන් ජීවත් වන පරිසරයේ සමාජ-ආර්ථික ‍සංවර්ධනය සදහා දායක වීම.
  • බහු-විෂයික කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙක් ලෙස ඵලදායීව කටයුතු කිරීම.
  • සමාජ විද්‍යා ක්ෂේත්‍රවල ස්වාධීන ඉගෙනුම සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා ප්‍රදර්ශනය කිරීම.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ වෙබ් අඩවියට >>