ජෙනරාල් ශ්‍රිමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නවඋපකුලපති ලෙස වැඩ බාර ගැනීම

එයාර් වයිස් මාෂල්  එචිඑමිඑස්කේබි කොටකදෙනිය

WWV, RWP, RSP, USP, MSc (Def & Strat Stu), fndu, psc

ජෙනරාල් ශ්‍රිමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය නව උපකුලපති ධුරයෙහි ගුවන් හමුදාවි කිර්තිමත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරියකු වන එයාර් වයිස් මාෂල් එචිඑමිඑස්කේබි කොටකදෙනිය මැතිතුමා 2018.01.16 දින  4 වන උපකුලපති ලෙස සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදි.

අහිනව උපකුලපති  එයාර් වයිස් මාෂල්  එචිඑමිඑස්කේබි කොටකදෙනිය මැතිතුමා  පිලිගැණිම සදහා වර්නවත්  හා අහිමානවත්  ආචාර පෙලපාලියක් පැවැත්වු අතර, මෙම උත්සවය සදහා විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) මෙිජර් ජෙනරාල් අයි.පී. රණසිංහ, දක්ෂිණ මණ්ඩපාධිපති බ්‍රිගේඩියර් ඒඑස් හේවාවිතාරණ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (අධ්‍යයන) ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න, පීඨාධිපතිවරුන්, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් ඇතුළු අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, සේවා ශිෂ්‍ය භට නිලධාරීහු, ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම උත්සවයට සහභාගිවී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *