නීති පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු…

ජෙනරාල්  ශ්‍රීමත් ජෝන් ‍කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨය කෙඩෙට් නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නීති නිලධාරීන් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ආධාර වන පරිදි නීති අධ්‍යාපනය සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව 2011 වසරේ දී ශිෂ්‍යයින් 22 දෙනෙක් බඳවා ගැනීමෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

වර්තමානයේ දී පීඨය ශිෂ්‍යයින් 200ක් සඳහා පහසුකම් සපයයි. ඔවුන් කෙඩෙට් නිලධාරීන්, ගාස්තු අය කරන ස්වේඡා බලකායේ කෙඩෙට් නිලධාරීන්  සහ දෛනික ශිෂ්‍යයින් වේ.

උපාධි අපේක්ෂක සහ පශ්චාත්-උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහන් පිරිනමන මෙම පීඨය නවීන විෂය මාලාවක් සමඟ ගතික අධ්‍යයන අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. නීති අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ජාතික, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම්වල තරඟකාරී නීති විද්‍යාල අතරින් ඉතාම උසස් මට්ටමේ ප්‍රමුඛ නීති අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට අඛණ්ඩව පිළිගනු ලැබීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලය කැපවී සිටී.

දැක්ම

සන්නද්ධ හමුදාවලට, රාජ්‍ය අංශයට සහ සමස්ත සමාජයට නීති අංශයෙන් සේවය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන හා වෘත්තීය අංශවලින් සුදුසුකම්ලත් කැපී පෙනෙන උපාධිධාරීන් සහ පශ්චාත් උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමට ඇති අද්විතීය හැකියාව සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් නීති පීඨයක් බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

 අධ්‍යයන හා වෘත්තීය වශයෙන් ඉහළ සුදුසුකම්ලත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින නීති අධ්‍යයනාංශය යටතේ නිසි මඟපෙන්වීම ලද සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන උපාධිධාරීන් හා පශ්චාත්-උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම සඳහා උසස් ගුණාත්මක පර්යේෂණ නිරාවරණයක් ඇති ශිෂ්‍ය කේන්‍ද්‍රීය අධ්‍යාපන අත්දැකීමක් ලබා දීම සහතික කිරීම.

නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

2010 වසරේ දී පිහිටුවන ලද නීති පීඨය මඟින් නීති උපාධිය සහ වෙනත් පශ්චාත්- උපාධි පිරිනමනු ලැබේ. කෙඩෙට් නිලධාරීන් සහ හමුදා නොවන ශිෂ්‍යයින් නීති ක්ෂේත්‍රය තුළ අධ්‍යයන හා වෘත්තීය වශයෙන් සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා පුහුණු කිරීම වැඩසටහනේ පරමාර්ථය වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න නීති පීඨ වෙබ් අඩවියට >>