පරිගණක පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

2015 වසරේ දී, කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක පීඨය (FOC) සූරියවැව පිහිටි කොආවි දක්ෂිණ මණ්ඩපය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පිහිටුවන ලදී. එකම ආයතනයක් තුළින් පරිගණක උපාධි සම්බන්ධයෙන් ඉතා පුළුල් විෂය පරාසයක පරිගණක උපාධි පිරිනමන ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ඇති පළමු පරිගණක පීඨය මෙය වන අතර පරිගණක විද්‍යා පීඨයෙන් පිරිනමනු ලබන සියලුම පරිගණක උපාධි ජාත්‍යන්තර ACM/IEEE ප්‍රමිති සමගින් මංසලකුණු කර ඇත.

පරිගණක පීඨය පරිගණක, පරිගණක දෘඪාංග හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව, පරිගණක සඳහා අවශ්‍ය ගණිතමය හා සංඛ්‍යානමය අවශ්‍යතා සහ පරිගණක ආශ්‍රිත තාක්ෂණික හා සාමාජයීය අංශ යන ක්ෂේත්‍රවල න්‍යායාත්මක පදනම පිළිබඳ ඉගැන්වීම හා පර්යේෂණය ඉලක්ක කර ගත් අධ්‍යයනාංශ හතරකින් සමන්විතය. පරිගණක පීඨය ශිෂ්‍යයින්ගේ උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යාපනයේ පළමු දිනයේ සිට පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ශිෂ්‍යයින්ගේ උනන්දුව, බුද්ධිමය ධාරිතාව හා ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය ගොඩනැගීමට කැපවෙයි. කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක පීඨය අ.පො.ස. (උ/පෙ) සියලු විෂය ධාරාවල ශිෂ්‍යයින් සඳහා වඩාත්ම පුළුල් පරාසයක විහිදුණු පරිගණක උපාධි පිරිනමන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ පිහිටි එකම පරිගණක පීඨය වේ.  


තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයනාංශය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු 

තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයනාංශය පරිගණක පීඨයේ පැරණිම අධ්‍යයනාංශය වේ. මෙම අධ්‍යයනාංශය විසින් වැඩි යෙදවුම්/ප්‍රායෝගික ඉලක්ක කර ගත් තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා මොඩියුල හා සංවිධානමය හැසිරීම, ව්‍යාපාර හා කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලා පිරිනමනු ලැබේ. මෙම අධ්‍යයනාංශය අ.පො.ස. (උ/පෙ) සියලු විෂය ධාරාවල ශිෂ්‍යයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී (ගෞරව) උපාධිය සහ තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ විද්‍යාවේදී (ගෞරව) උපාධිය යන උපාධි දෙක පිරිනමයි. පළමු වසර දෙකේ පාඨමාලා මොඩියුල උපාධි වැඩසටහන් දෙ‍ක සඳහාම පොදු වන අතර තොරතුරු තාක්ෂණය හෝ තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ විශේෂීකරණය තෙවන වසරේ දී ආරම්භ වේ. මෙම උපාධි වැඩසටහන් දෙක තාක්ෂණික දැනුම ඇති වැඩි තාක්ෂණික නැඹුරුතාවක් ඇති උපාධිධාරීන් (IT) සහ වැඩි කළමනාකරණ/ව්‍යාපාර ඉලක්කකරගත් නැඹුරුතාවක් ඇති උපාධිධාරීන් (IS) යන වෙනස් නිපුණතා දෙකකින් යුතු උපාධිධාරීන් බිහි කරයි. 

පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය පරිගණක පිළිබඳ විද්‍යාත්මක හා න්‍යායාත්මක පැතිකඩ ආශ්‍රිත පාඨමාලා මොඩියුල පිරිනමන අතර කෘතීම බුද්ධියේ වැඩි දියුණුව පිළිබඳ විශේෂ අවධාරණයක් ඇතිව පරිගණක ආශ්‍රිත නව නැඹුරුතා පිළිබඳව නව පාඨමාලා මොඩියුලද හඳුන්වා දෙයි. අධ්‍යයනාංශය වර්තමානයේ දී අ.පො.ස. (උ/පෙ) භෞතික විද්‍යා ශිෂ්‍යයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී (ගෞරව) උපාධිය පිරිනමයි. එමෙන්ම මෙම අධ්‍යයනාංශය මඟින් මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී (ගෞරව) උපාධිය සහ පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා වැඩි ප්‍රතිශතයක පරිගණක පාඨමාලා මොඩියුල පිරිනමයි. එමෙන්ම අධ්‍යයනාංශය න්‍යායාත්මක පරිගණක හා කෘත්‍රිම බුද්ධියෙහි ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් විෂය පරාසයක පර්යේෂණවල නිරත වෙයි. අධ්‍යයනාංශය පීඨය පුරා පර්යේෂණ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමෙහිද නිරත වේ.


වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න පරිගණක පීඨ වෙබ් අඩවියට >>