පාඨමාලා අංක 35 සඳහා කෙඩෙට් නිලධාරින් බඳවා ගැනීම

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු, නීති, කළමනාකරණ, පරිගණක, නිර්මිත පරිසරය හා අවකාශ විද්‍යා යන පීඨ වෙත 2018 අධ්‍යයන වර්ෂය වෙනුවෙන් පාඨමාලා අංක 35 යටතේ නවක කෙඩෙට් නිලධාරින් 147 දෙනෙක් බඳවා ගැනීම ජුලි මස 14 වන දින පෙරවරු 9.30 ට නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) බ්‍රිගේඩියර් ඉඳුනිල් රණසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

නියෝජ්‍ය උපකුලපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වු මෙම සමාරම්භක උත්සවය සඳහා සියලුම  පීඨාධිපතිවරු, අංශ ප්‍රධානීන් හා ඒ ඒ පීඨයන්ට අදාළ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීහු සහභාගී වුහ. තවද නවක කෙඩෙට් නිලධාරින්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ද මෙම උත්සවයට සහභාගී වුහ.