කුලපති General Gerard Hector de Silva (Retired) RWP VSV USP ndc
කළමනාකරණ මණ්ඩලය
විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය, ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද පහත සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් සිදු කෙරේ.
සභාපති
ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මේජ්ර්‍ ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රා) WWV RWP RSP USP ndc psc
සාමාජිකයන්
අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පී. බී. එස්. සී. නෝනිස් මයා
B.Sc. (Business Admin) SP. Hons,
Master of Public Administration, Australia, LICA
යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් එල්.එච්.එස්.සී සිල්වා ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වී ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී වීඑස්වී යූඑස්පී එන්ඩීසී පීඑස්සී
නාවික හමුදාපති Vice Admiral Nishantha Ulugetenne RSP & Bar, VSV, USP, ndc, psc, Mphil (D&SS), MA (DC), MMaritimePol, PG Dip in SM
ගුවන් හමුදාපති Air Marshal SK Pathirana WWV and Bar, RWP and Bar, RSP and 3 Bars, VSV, USP
උපකුලපති, කොආවි මේජ්ර්‍ ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් RWP RSP VSV USP ndc psc MPhil (Ind) PGDM
UGC නියෝජිත මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග BA (Hons.) in Economics (USJP), MA in Economics (Colombo), MSc. in Economics of Rural Development (Saga National University), Ph.D. (Kogoshima National University in Japan) Chairman – University Grants Commission
භාණ්ඩාගාර නියෝජිත පී.ඒ.එස්.ඒ. කුමාර මයා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව,
මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
ලේකම් ලේඛකාධිකාරි, කොආවි
 
Mr. VD Kithsiri
E MBA (PIM – SJP), PGDM (SJP), BCom (Special) Hons, LICA & PI- CASL, Dip in English (Aquinas, SLIDA, ACHE)