උපකුලපති +94-11-2634274
නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක) +94-11-2632027
නියෝජ්‍ය උපකුලපති (අධ්‍යයන) +94-11-2635201
පීඨාධිපති, ආරක්ෂක අධ්‍යයන පීඨය +94-11-2622503
සහායක නිලධාරි +94-11-2635202
ලේඛකාධිකාරි +94-11-2622502
මූල්‍යාධිකාරි +94-11-2622601
කාර්ය සම්පාදන සේවා අණ දෙන නිලධාරි +94-11-2622504
පීඨාධිපති, උපාධි අධ්‍යයන පීඨය +94-11-2632419
උපකුලපතිගේ ADC +94-11-2622603
දුරකථන හුවමාරු ක්ෂණික ඇමතුම් අංක +94-11-2635268
+94-11-2638656
+94-11-2638657
+94-11-2632028

 

කොආවි මූලස්ථානය
ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය
කඳවල පාර
රත්මලාන
ශ්‍රී ලංකාව.

+94-11-2635268

kdudefence@kdu.ac.lk