විශ්වවිද්‍යාල ලාංඡනයේ සංකේතාත්මක නිරූපණ

Cherest

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ලාංඡනය   – පක්ෂපාතිත්වය

හරස් කඩු                        – ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව

නැංගුරම                         – ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

පියාපත් දෙක                  – ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

ගිනි සිළුව                        – අධ්‍යාපනය

 

 

ආදර්ශ පාඨය

සිය රටටමයි කවදත්

කොආවි කොඩිය

flag

 

 

කොආවි ගීතයෙහි පද
kdu-anthem