කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය විදේශීය සුදුසුකම් සහිත සාර්ක් සාමාජිකයින් ඇතුළු මිත්‍ර රටවල විදේශීය සිසුන් සඳහා පහත සඳහන් උපාධි වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි..

  • වෛද්‍ය හා ශල්‍ය වෛද්‍යවේදී උපාධිය (MBBS)
  • විද්‍යාවේදී සිවිල්/ යාන්ත්‍රික/ විදුලි සහ විද්‍යුත් සහ විදුලි සං‍දේශ/සාගර /ගගනයාත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
  • විද්‍යාවේදී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධිය
  • නීතිවේදී උපාධිය (LLB)
  • විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණ උපාධිය
  • විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

ලන්ඩන් උසස් පෙළට සමාන හෝ අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම උපාධියක් ලැබීමට උපාධි අපේක්ෂක පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට සිය රටෙහි විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් ලබා තිබීම.
අයදුම්කරුවන් අවශ්‍ය සියලු සාමාර්ථයන් පිළිගත් විභාග මණ්ඩලයක් යටතේ එක් වරකදී ලබා ගෙන තිබිය යුතුය.
අයදුම්කරුවන් Scholastic Aptitude Test (SAT) පරීක්ෂණය හා English as a foreign language (TOEFL) පරීක්ෂණ සමත් වී හෝ කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පිළින්නා වෙනත් සුදුසුකමක් ලබා තිබිය යුතුය.
අයදුම්කරුවන් ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන ලබා ගත හැකි බවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.