දැක්ම

ත්‍රිවිධ හමුදාවට, රාජ්‍ය අංශයට සහ සමස්ත සමාජයට සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටු කෙරෙන වෙසෙස් සහ විෂයාන්තර ආරක්ෂාවට අදාළ උසස් අධ්‍යාපනයෙහි උපාධි අපේක්ෂකයින් සහ උපාධිලාභී ශිෂ්‍යයන් යන දෙපාර්ශ්වයම නිරත කරවනු පිණිස පවත්නා අද්විතීය හැකියාව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රකට කෙරෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

විශ්වවිද්‍යාල සැකසුම තුළ වාසික සහ වාසික නොවන ආකාර දෙයාකාරයෙන්ම, ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ බො‍හෝ විෂය ධාරාවලින් උසස් තත්ත්වයේ පර්යේෂණ සමගින් උපාධි අපේක්ෂක, උපාධි සහ වෘත්තීය වැඩසටහන් හරහා උසස් තත්ත්වයේ ශිෂ්‍ය-කේන්ද්‍රීය වූ අධ්‍යාපන අත්දැකීම සහතික කිරීමය.

පරමාර්ථ

අ.         කැඩෙට් නිලධාරීන් සන්නද්ධ සේනාවලට අනුයුක්ත කිරීමට පෙර ඔවුන්ට සන්නාහ සන්නද්ධ වෘත්තිය හඳුන්වා දීමට පහසුකම් සැලසීම සහ සිය වෘත්තිය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දැනුම සහ කුසලතා දියුණු කර ගැනීමට මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයීම.

ආ.        කැඩෙට් නිලධාරීන්ට, නිලධාරීන්ට, රජයේ සේවකයින්ට සහ ඕනෑම වෙනත් තැනැත්තන්ට ඔවුන්ගේ වෘත්තීන්ට හෝ රැකියාවන්ට අදාළ විෂයන්වල පළමු උපාධිය සඳහා සූදානම් වීමේ දී ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම සහ උපදෙස් ලබා දීම‍.

ඇ.        යුධ, නාවික, ගුවන් හමුදාවල නිලධාරින්ගේ සේවය තුළ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම්වලට පහසුකම් සැලසීමේ අරමුණ උදෙසා හමුදා නිලධාරීන් අතර ‘එක් වූ බවක්’ සහ සමඟියක් ගොඩනැඟීමට කැඩෙට් නිලධාරීන් අතර සහෝදරාත්මක හැඟීම සහ හොඳ හිත වර්ධනය කිරීම.

ඈ.        සන්නද්ධ සේනාවල නිලධාරීන්ට සහ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් තෝරා ගන්න‍ා ලද වෙනත් යම් තැනැත්තන්ට විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් පිරිනමන පශ්චාත් උපාධි, ඩිප්ලෝමා සහ වෙනත් සහතික පත්‍ර ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ වෘත්තීය දියුණුව වෙනුවෙන් අධ්‍යයන පාඨමාලා සැපයීම.

ඉ.         විශ්වවිද්‍යාලයේ පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය බවට විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් සලකනු ලබන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ඇතුළු වෙනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම.