වෛද්‍ය පීඨය

වෛද්‍ය හා ශල්‍ය වෛද්‍යවේදී උපාධිය (MBBS)

ඉංජිනේරු පීඨය

විද්‍යාවේදී ගගනයාත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී ගුවන් යානා නඩත්තු ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී සිවිල් ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී විදුලි සහ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී විදයුත් සහ විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී සාගර ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය
විද්‍යාවේදී යාන්ත්‍රවිද්‍යුත් ඉංජිනේරු උපාධිය

පරිගණක පීඨය

විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධිය
විද්‍යාවේදී පරිගණක විද්‍යා උපාධිය

කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය

විද්‍යාවේදී කාර්ය සම්පාදන කළමනාකරණය උපාධිය
විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික විද්‍යා උපාධිය
විද්‍යාවේදී සමාජ විද්‍යා උපාධිය

නීති පීඨය

නීතිවේදී උපාධිය (LLB)

පශ්චාත් අධ්‍යයන

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ උපාධිය

ආරක්ෂක හා උපක්‍රමික අධ්‍යයන පීඨය

සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පීඨය

නිර්මිත පරිසරය හා අවකාශ විද‍්‍යා පීඨය

වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය
නිර්මිත පරිසරය හා අවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය.
නිර්මිත පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය
ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
මැනුම් විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය
මැනුම් විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය