உப வேந்தர் +94-11-2634274
பிரதி உப வேந்தர் (பாதுகாப்பு) +94-11-2632027
பிரதி உப வேந்தர் (கற்கைகள்) +94-11-2635201
பீடாதிபதி, பாதுகாப்புக் கற்கைகள் பீடம் +94-11-2622503
உதவி கட்டளையிடல் அதிகாரி +94-11-2635202
பதிவாளர் +94-11-2622502
நிதிப்பொறுப்பாளர் +94-11-2622601
வசதிகள் ஏற்பாட்டுச் சேவை கட்டளையதிகாரி +94-11-2622504
பீடாதிபதி, பட்டமேற்படிப்புக் கற்கைகள் பீடம் +94-11-2632419
உப வேந்தரின் ADC +94-11-2622603
தொ.பே. பரிவர்த்தணை உடனடி தொடர்பு இல. +94-11-2635268
+94-11-2638656
+94-11-2638657
+94-11-2632028

 

ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்

கந்தவலை வீதி

இரத்மலானை

இலங்கை

 

+94-11-2635268

kdudefence@kdu.ac.lk