பல்கலைக்கழக இலச்சினையின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுவன:

Cherest

இலங்கை அரச இலச்சினை பாகுபாடின்மை
குறுக்காக இடைவெட்டும் வால் இலங்கைத் தரைப்படை
நங்கூரம் இலங்கைக் கடற்படை
சிறகுகள் இரண்டு இலங்கை வான்படை
தீப்பந்தம் கல்வி

 

 

 

தொனிப்பொருள்:

සිය රටටමයි කවදත්

For the Motherland Forever

எப்போதும் தமது தாய் நாட்டுக்காகவே

கொ.பா.ப. கொடி

flag

 

 

கொ.பா.ப. பாடல் வரிகள்
kdu-anthem

கொ.பா.ப. கீதம்